Leveringsvoorwaarden Effekt Nederland bv per 1 januari 2004 pagina 1
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING
Effekt Nederland bv
Postbus 7
Zevenbergschen Hoek
hierna te noemen: gebruiker
Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
  gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
  Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
  Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
  Artikel 2 Algemeen
 2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een
  opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
  voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker,
  voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
  schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt
  uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
  mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
  Gebruiker en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
  van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het
  doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
  Leveringsvoorwaarden Effekt Nederland bv per 1 januari 2004 pagina 2
  Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
 7. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 8. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders
  aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
  wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 9. Op de prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes is geen BTW van toepassing vanwege de
  onderwijsvrijstelling, tenzij anders aangegeven.
 10. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is
  gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
  aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 11. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de
  opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 12. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
 13. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
  vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 14. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht
  bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 15. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze
  noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
  zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de
  uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft
  gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging
  voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te
  brengen.
 16. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van
  door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
  onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 17. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de
  uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de
  resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 18. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
  Leveringsvoorwaarden Effekt Nederland bv per 1 januari 2004 pagina 3
  werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever
  aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid
  gewenste faciliteiten.
 19. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
  uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
  Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
 20. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
  noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en
  in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 21. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
  voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig
  mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 22. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties
  zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 23. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de
  wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 24. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging
  of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.
  Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
 25. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij
  uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
  overeenkomen.
 26. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een
  termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de
  uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.
  Leveringsvoorwaarden Effekt Nederland bv per 1 januari 2004 pagina 4
  Artikel 7 Honorarium
 27. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 28. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond
  van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van
  gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan
  afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 29. Op het honorarium is geen BTW van toepassing vanwege de onderwijsvrijstelling.
 30. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek
  in rekening worden gebracht.
 31. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker
  niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 32. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van
  aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
 33. Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de
  werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in
  zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet
  toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de
  overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
  Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of
  tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal
  ingaan, vermelden.
  Artikel 8 Betaling
 34. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven
  wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de
  betalingsverplichting niet op.
 35. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de
  opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per
  maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het
  opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het
  moment van voldoening van het volledige bedrag.
 36. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de
  vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 37. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats
  in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering
  Leveringsvoorwaarden Effekt Nederland bv per 1 januari 2004 pagina 5
  van de hoofdsom en de lopende rente.
  Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
  opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
  Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
  opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 38. Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze
  toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.
  Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
 39. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen,
  tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de
  opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is
  nagekomen.
 40. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
  noch op enige andere wijze te bezwaren.
 41. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten
  daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs
  verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 42. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
  verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van
  deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 43. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het
  eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
  doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 44. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
  opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze
  aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden
  en die zaken mede terug te nemen.
  Artikel 10 Incassokosten
 45. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen,
  dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
  opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan
  verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een
  minimum van € 50,00.
  Leveringsvoorwaarden Effekt Nederland bv per 1 januari 2004 pagina 6
 46. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook
  deze voor vergoeding in aanmerking.
 47. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van
  opdrachtgever.
 48. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
  Artikel 11 Onderzoek, reclames
 49. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na
  ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk
  te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving
  van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
 50. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
  overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste
  dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 51. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is,
  zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
  Artikel 12 Opzegging
 52. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 53. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op
  compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en
  omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is
  opdrachtgever als dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte
  werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook
  onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 54. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met
  opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er
  feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar
  zijn.
 55. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden
  deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
  Artikel 13 Opschorting en ontbinding
  Leveringsvoorwaarden Effekt Nederland bv per 1 januari 2004 pagina 7
 56. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
  ontbinden, indien:
 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven
  te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te
  vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts
  toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening
  van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
  voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven
  van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
  omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
  overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever
  onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
  aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
  Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
 4. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft
  gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van
  gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle
  hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 5. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft
  met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en
  kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.
  Leveringsvoorwaarden Effekt Nederland bv per 1 januari 2004 pagina 8
  Artikel 15 Aansprakelijkheid
 6. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
  bepaling is geregeld.
 7. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van
  gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 8. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere
  looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden
  verschuldigde honorariumgedeelte.
 9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
  vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te
  laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont
  dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
  voorwaarden.
 1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
  winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden
  niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.
  Artikel 16 Vrijwaringen
 3. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
  intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering
  van de overeenkomst worden gebruikt.
 4. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.
  verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van
  virussen en defecten.
  Leveringsvoorwaarden Effekt Nederland bv per 1 januari 2004 pagina 9
  Artikel 17 Risico-overgang
 5. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op
  opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden
  geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden
  worden gebracht.
  Artikel 18 Overmacht
 6. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
  worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
  rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 7. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet
  en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
  gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te
  komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 8. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
  nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 9. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
  overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen
  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
  partij.
 10. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
  verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
  respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds
  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze
  declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
  Artikel 19 Geheimhouding
 11. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
  van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk
  als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  Leveringsvoorwaarden Effekt Nederland bv per 1 januari 2004 pagina 10
 12. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is
  vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
  verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
  rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding
  of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond
  van enige schade, hierdoor ontstaan.
  Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten
 13. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de
  rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
 14. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen,
  schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de
  opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden
  verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte
  stukken anders voortvloeit.
 15. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor
  andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden
  wordt gebracht.
  Artikel 21 Monsters en modellen
 16. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als
  aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product
  daarmee zal overeenstemmen.
 17. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere
  afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te
  leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.
  Artikel 22 Niet-overname personeel
 18. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging
  daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met
  gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze
  overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de
  overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
  Leveringsvoorwaarden Effekt Nederland bv per 1 januari 2004 pagina 11
  Artikel 23 Geschillen
 19. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
  nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen
  aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 20. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
  een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
 2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse
  tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
  totstandkomen van de overeenkomst.
  Effekt Nederland bv
  Directeur; dhr. T. Nuyens